MILITEX BV

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen en leveringen door of vanwege Militex BV aangegaan.

2. Wanneer deze algemene voorwaarden, hetzij door verwijzing of anderszins, deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten, al dan niet met toelevering van de daartoe benodigde materialen, producten en/of diensten, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Hetzelfde geldt indien voor de levering of dienst geen tegenprestatie is bedongen. Een verwijzing door de afnemer naar eigen voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door Militex bv schriftelijk is bevestigd.

3. AANBIEDINGEN, OFFERTES & OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend; een overeenkomst wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order door Militex BV schriftelijk is bevestigd dan wel nadat Militex BV deze zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd.

4. PRIJZEN
a. Alle door Militex geoffreerde prijzen zijn per liter, met uitzondering van verpakkingen

Kleiner dan 1 liter, deze worden per eenheid aangegeven.

b. Orders welke schriftelijk door de afnemer worden doorgegeven en waarbij de inkoopprijzen afwijken van de door Militex geoffreerde c.q. gehanteerde prijzen, zullen door Militex worden aangepast en verwerkt. Verhaal is hieromtrent niet mogelijk; zie tevens artikel 7. Indien de goederen nog niet zijn geoffreerd, zal vanuit Militex een orderbevestiging volgen binnen 2 dagen na binnenkomst. De afnemer kan op generlei wijze rechten ontlenen aan zijn schriftelijk opgelegde order. Militex is dan ook gerechtigd deze zonder tegenbericht te weigeren.

c. Indien na totstandkoming der overeenkomst, doch voor het tijdstip waarop feitelijk door verkoper geleverd wordt, de prijzen der grondstoffen, de belasting op de toegevoegde waarde (of welke nationale of Europese omzetbelasting ook), de invoerbelasting, de invoerrechten of enig ander recht, de lonen of de vrachtkosten mochten stijgen, of verkopers inkoopprijs in Euro’s mocht stijgen ten gevolge van wijziging in valutaverhoudingen, is afnemer verplicht aan verkoper boven de overeengekomen prijs alsnog te betalen het bedrag, dat met voormelde stijgingen of een daarvan c.q. met voormelde wijziging gemoeid is.

d. Prijzen door |Militex afgegeven zijn altijd zonder korting en exclusief BTW.

5. LEVERTIJD; OVERMACHT
a. De in verkopers orderbevestiging opgegeven levertijden dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. Indien de koper de zaken weigert af te nemen, zullen de hieruit voorvloeiende kosten aan de afnemer in rekening worden gebracht; bovendien heeft de verkoper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

b. Onverminderd het hierboven onder a. bepaalde, heeft verkoper, indien hij ten gevolge van overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, het recht, en wel te zijner keuze, om: i. De levering op te schorten tot de overmacht toestand zal zijn beëindigd;

ii. De overeenkomst ook in het onder i. bedoelde tijdvak, geheel of voor het niet vervulde gedeelte ontbonden te verklaren; in zoverre dat een en ander plaats vindt door enkele schriftelijke kennisgeving van verkoper aan koper en zonder dat koper of verkoper ter zake van de ontbinding recht op schadevergoeding kan doen gelden; voorts onverminderd kopers verlichting hetgeen reeds is geleverd te betalen en verkopers reeds gemaakte kosten te vergoeden.

iii. Verkoper is verplicht op schriftelijk verzoek van koper de keuze hierboven onder i. en ii. Bedoeld, binnen veertien dagen na datum van ontvangst van het verzoek, te bepalen.

c. In de rechtsverhouding tussen verkoper en afnemer geldt als overmacht bedrijfsstoornis van elke aard bij verkoper, zijn leverancier of zijn vervoerder, voor zover de bedrijfsstoornis van de wil van de bestuurders van verkoper niet afhankelijk is en de uitvoering van de overeenkomst voor verkoper belemmert, bemoeilijkt of op andere wijze nadelig beïnvloedt. Onder bedrijfsstoornis is mede begrepen enig overheidsvoorschrift het bedrijf of handel van verkoper rakende, alsmede vertraging bij leveranciers, vervoerders of door deze dan wel derden gebezigde vervoersmiddelen.

6. VERZENDING
a. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de afnemer.

b. Voor leveringen onder 300kg worden vrachtkosten doorberekend.

c. In geval Militex BV van haar afnemers te laat of onvoldoende instructies of medewerking krijgt voor de aflevering van de goederen, zijn wij gerechtigd om alle daardoor veroorzaakte kosten aan de afnemer in rekening te brengen en een redelijke naleveringstermijn aan te houden, dan wel de overeenkomst als ontbonden aan te merken of de goederen elders op te slaan en te verzekeren, alles voor rekening en risico van de afnemer.

7. RECLAMES
Indien afnemer bij ontvangst constateert dat de goederen en/of emballage niet in orde zijn, moet dit direct worden aangetekend op de vrachtbrief die door de transporteur wordt behouden. Zonder aantekening op de vrachtbrief wordt de afnemer geacht de goederen in goede staat te hebben ontvangen. Reclames moeten uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk door afnemer bij Militex BV worden ingediend. Reclames of geschillen – van welke aard ook – geven de afnemer niet het recht tot uitstel van betaling, noch tot compensatie. Aan de termijn van acht dagen zal afnemer niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. De afnemer is gerechtigd de geleverde goederen -na schriftelijke toestemming van Militex BV- retour te zenden Retourzendingen zijn altijd voor kosten koper tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen.

8. RISICO
Zodra de door de afnemer bestelde goederen de magazijnen van Militex BV hebben verlaten, gaat het risico en gevaar voor deze goederen over op de afnemer. Het aannemen der goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was op het moment van verzenden.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde zaken blijven onverminderd eigendom van verkoper totdat afnemer aan alle verplichtingen die krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden op hem rusten, ook die tot het voldoen van het artikel 10 voorziene bedrag voor rente, geheel voldaan heeft. Indien afnemer niettemin binnen het kader van zijn onderneming over het eigendom van verkoper wil beschikken, kan hij zulks slechts rechtsgeldig doen tegen gelijktijdige voldoening aan verkoper van al het verschuldigde, dan wel krachtens door afnemer verzochte, voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Verkoper is te allen tijde gerechtigd, als voor zoveel nodig krachtens deze voorwaarden daartoe onherroepelijk door afnemer gemachtigd, om zijn eigendom te inspecteren en/of tot zich te nemen, ook al bevindt het zich op o f in een terrein of gebouw dat bij afnemer in gebruik is.

10. BETALING
Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige aftrek of korting en zonder enige schuldvergelijking. Indien de afnemer in gebreke blijft, zal de afnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vertragingsrente van 1,25% per maand van het openstaande factuurbedrag dienen te vergoeden. Alle direct en indirecte incassokosten zijn geheel voor rekening van de afnemer . Militex BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor iedere (deel)levering vooraf betaling te verlangen, waaronder begrepen vracht- en eventuele ander inningskosten. Na ontvangst van de betaling worden de goederen verzonden.

AANSPRAKELIJKHEID
Militex BV is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van afnemer of derden, opgekomen in verband met de door Militex BV geleverde goederen of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Militex BV. Hierbij ligt de bewijsvoering voor de schuldvraag bij de afnemer. Afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen Militex BV kunnen doen gelden nadat afnemer een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft door geleverd. Gebreken bij een deel van de geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de geleverde partij. Indien de klachten van de afnemer naar het oordeel van een onafhankelijke deskundige juist zijn, dan zal Militex hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Militex is in deze gevallen niet verplicht tot vergoeding van verdere schade of kostenvergoeding hoe dan ook genaamd.

11. AFWIJKINGEN
Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend. Geringe afwijking, in kwaliteit , kleur, refractie, pH-waarde, geur, viscositeit, etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen, er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Op mededelingen door of namens afnemer betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, etc. van de goederen gelden alleen garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan. De producten moeten dan nog altijd voldoen aan het referentie monster die opgeslagen is bij Militex.

12. TUSSENPERSONEN
Orders via vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen van Militex BV aangenomen, worden uitgevoerd tenzij deze schriftelijk of telefonisch binnen drie werkdagen zijn geweigerd.

13. LEENEMBALLAGE
In geval door verkoper leenemballage ter beschikking wordt gesteld, gelden de emballagecondities, zoals in de offerte vermeld.

14. NIET NAKOMING
Indien een der partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt alsmede in geval van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van een der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten en onverminderd het recht om in geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering binnen een redelijke termijn alsnog correct te leveren, in welke laatste geval koper niet het recht tot opschorting of ontbinding heeft. In geval één van de zojuist omschreven omstandigheden zich bij afnemer voordoet, zullen al onze vorderingen op koper onmiddellijk ten volle opeisbaar zijn en zal Militex BV het recht hebben ook alle andere overeenkomsten met koper op te schorten of te ontbinden.

15. TOEPASSELIJK RECHT
Op de door Militex BV onder toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

CONTACT

+31(0)255 - 531 644

info@militex.nl

MILITEX BV

Ampèrestraat 3a

1976 BE IJmuiden

Nederland

BEZOEKERS

Ampèrestraat 7c

1976 BE IJmuiden

Nederland